Shop

wetgeving e-bikes opkomst

Overheid deelt elektrische fietsen in drie categorieën in

Rijbewijs en nummerplaat voor snelle e-bikes
Werner ROMMERS
Has­sel­tDe klas­sie­ke elek­tri­sche fiets wordt ver­bo­den voor -16-ja­ri­gen. En wie een snel­le­re e-bike in zijn ga­ra­ge heeft, heeft in de toe­komst een ver­ze­ke­ring en rij­be­wijs no­dig én moet ver­plicht een helm dra­gen. “Het werd tijd dat er ein­de­lijk dui­de­lijk­heid komt”, zegt de Fiet­sers­bond.

Er rij­den in ons land een paar hon­derd­dui­zend elek­tri­sche fiet­sen of e-bi­kes rond, ter­wijl het ver­keers­re­gle­ment daar niet aan aan­ge­past is. Daar komt vol­gend jaar, op ba­sis van nieu­we Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving, ver­an­de­ring in. Heel con­creet zal ons land de elek­tri­sche fiet­sen in drie ca­te­go­rie­ën op­de­len.

Voor de ge­wo­ne elek­tri­sche fiets, die on­der­steu­ning biedt tot 25 km per uur, ver­an­dert er niks. Wel wordt het ge­bruik van elek­tri­sche fiet­sen ver­bo­den voor -16-ja­ri­gen, “om­dat jon­ge­ren nog on­vol­doen­de stuur­mans­kunst heb­ben, ge­let op de snel­heid die je met deze fiet­sen vlot kan be­rei­ken”, klinkt het op het ka­bi­net van mo­bi­li­teits­mi­nis­ter Jac­que­li­ne Ga­lant (MR).

Een twee­de ca­te­go­rie be­helst de zo­ge­naam­de ‘high speed e-bi­kes’, elek­tri­sche fiet­sen met meer ver­mo­gen, waar­door je een­vou­dig snel­he­den ho­ger dan 25 km per uur be­reikt. Zij wor­den ge­lijk­ge­steld met brom­fiet­sen, waar­door een ver­ze­ke­ring, helm en num­mer­plaat no­dig is. Men­sen zon­der rij­be­wijs moe­ten ook een the­o­re­tisch rij­exa­men af­leg­gen.

En dan is er nog de der­de ca­te­go­rie, zijn­de elek­tri­sche fiet­sen met een zeer groot ver­mo­gen, waar­door snel­he­den bo­ven de 45 km per uur wor­den ge­haald. Wie op zo’n fiets kruipt – in Bel­gië niet zo ge­mak­ke­lijk te vin­den – wordt bin­nen­kort vol­gens het ver­keers­re­gle­ment een mo­tor­rij­der, met alle bij­ho­ren­de ver­plich­tin­gen.

Nieuw ver­keers­bord

De Fiet­sers­bond, een voor­stan­der van voor­al de klas­sie­ke elek­tri­sche fiets, kan zich vin­den in de nieu­we re­gels. “Het ver­bod op het ge­brui­ken van een e-bike on­der de 16 jaar vin­den wij wat vreem­d”, zegt woord­voer­der Roel De Cleen. “An­der­zijds: het is goed dat er nu ein­de­lijk re­gels zijn.”

Want die dui­de­lijk­heid wordt bin­nen­kort ook ge­bruikt om te be­slis­sen wel­ke ca­te­go­rie­ën van elek­tri­sche fiet­sen nog op het fiets­pad mo­gen. Er be­staat im­mers de vrees dat de com­bi­na­tie van ge­wo­ne fiet­sen en veel te snel­le elek­tri­sche fiet­sen – ze­ker op smal­le fiets­pa­den – tot on­ge­val­len leidt.

Ga­lant wil daar nog geen de­fi­ni­tie­ve uit­spra­ken over doen. Maar vol­gens de Fiet­sers­bond, die bij voor­be­rei­den­de ge­sprek­ken be­trok­ken was, komt er zo goed als ze­ker een nieuw ver­bods­bord. Ge­meen­ten kun­nen daar­mee op som­mi­ge fiets­pa­den de ‘high speed e-bi­kes’ en de nog snel­le­re broer­tjes ver­bie­den, waar­door zij op de rij­baan moe­ten. “Net zo­als er van­daag op som­mi­ge plaat­sen ver­keers­bor­den staan, die brom­fiet­sers ver­plich­ten op de rij­baan te rij­den, in plaats van het fiets­pad”, al­dus nog De Cleen.

Het wets­ont­werp van Ga­lant moet wel nog eerst langs de Ge­wes­ten. Pas wan­neer dat over­leg ach­ter de rug is, wordt heel con­creet aan wel­ke voor­waar­den wel­ke elek­tri­sche fiet­ser moet vol­doen om in orde te zijn.

 

 

Share: